InSYS_iit.png, 3,4kB

„Najväčšou prekážkou komunikácie je ilúzia, že sme si rozumeli."
(George Bernard Shaw)

Nepresnosť v komunikácií, spôsob vyjadrovania, hodnotové rozdiely spôsobujú veľa problémov v manažérskej praxi. Odhaduje sa, že 80% pracovného času zaberie manažérovi komunikácia. Spätná väzba by mala slúžiť na overenie porozumenia informácií.

Táto typická ukážka z teórie interpesonálnej komunikácie naznačuje nielen smerovanie našich komunikačných tréningov, ale ukazuje tiež prepojenie profilu našej spoločnosti zameraného na podnikovú informatiku a jazyky s komunikačnými zručnosťami.

  • informácia, presnosť - naše IT služby i školenia PC sú zacielené na proces konverzie údajov na informácie a presnú prezentáciu informácií
  • spôsob vyjadrovania - frekventanti kurzov IT si osvoja rovnakú terminológiu pre spracovanie informácií a zlepšením lingvistických kompetencií dokážu eliminovať medzikultúrne nedorozumenia v globalizovanom svete.

Sebapoznanie ako predpoklad efektívnej riadiacej práce

mapovanie svojich osobnostných, sociálnych i profesionálnych limitov, zvyšovanie sociálnej citlivosti, tvorivosť v práci manažéra

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Komunikácia v riadení

tréning v základných komunikačných zručnostiach na rôznych úrovniach riadenia, verbálna a neverbálna komunikácia, vedenie rozhovoru, poruchy a prekážky v komunikácii, optimalizácia komunikácie v riadení, nácvik efektívnej komunikácie

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Asertívna komunikácia

tréning v základných asertívnych zručnostiach, presadzovanie vlastných záujmov a potrieb s toleranciou voči právam ostatných, uplatňovanie nároku, konštruktívna kritika, schopnosť oceniť pozitíva, asertivita a riadenie

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Komunikačné zručnosti

tréning zameraný na získanie komunikačných zručností: osobný a telefonický kontakt so zákazníkom

odporúčaný rozsah: 1 deň

Budovanie pracovného tímu

stratégia vyhľadávania pracovníkov, výber členov tímu, využitie skupinovej dynamiky, práca s kohéziou a tenziou v tíme, tímové roly, tvorivé riešenie problémov v tíme, udržiavanie tímu

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Vedenie ľudí

manažérska efektívnosť, štýly vedenia, štýlová flexibilita v riadiacej práci, centralizácia a delegovanie, budovanie dôvery, motivácia pracovníkov, motivujúca kontrola, hodnotenie pracovníkov

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Rozhodovací proces v riadení

rozhodovanie v hierarchii hodnôt firmy, druhy a formy rozhodovania, analýza rozhodovacieho procesu v rôznych typoch pracovných vzťahov, súperenie verzus spolupráca, prosociálne správanie a princípy spolupráce na pracovisku

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Efektívne vedenie porád

typológia porád v náväznosti na ciele manažéra, rôzne štýly vedenia porady, uplatnenie facilitácie pri vedení porád, jednosmerné a dvojsmerné prezentácie, nácvik vedenia porady

odporúčaný rozsah: 2 dni

Riešenie konfliktov

druhy a typy konfliktov v pracovných vzťahoch, fázy vývoja konfliktu, symetrický a asymetrický konflikt, základné stratégie zvládania konfliktov, negociácia, mediácia a facilitácia ako efektívne formy riešenia náročných a konfliktových situácií

odporúčaný rozsah: 2 - 3 dni

Práca s časom v riadení

príčiny problémov s časom, analýza časových strát, identifikovanie životných a pracovných priorít, ABC analýza, plánovanie vlastného času

odporúčaný rozsah: 2 dni

Verejné vystúpenie

zásady a štruktúra verejného vystúpenie, príprava verejného vystúpenia, techniky zvládania trémy, účinné faktory pri verejnom vystúpení, zvládanie náročných situácií pri verejnom vystúpení, nácvik verejného vystúpenia

odporúčaný rozsah: 2 dni

Stres manažment

základné informácie o strese, diagnostikovanie zdrojov stresu, vypracovanie svojho stresového profilu, analýzy konkrétnej stresovej situácie, minimalizácia stresov na pracovisku, prevencia a zvládanie stresov, relaxačné techniky

odporúčaný rozsah: 2 dni

Riadenie zmien

stratégia organizačnej zmeny v kontexte potrieb firmy, bariéry uplatňovania zmien, príprava implementácie zmeny, zásady transformačného riadenia, fázy realizácie zmeny, využitie výcviku pracovníkov pri riadení zmien

odporúčaný rozsah: 2 dni

Vedenie obchodného rokovania

fázy obchodného rokovania, identifikácia partnera, definovanie cieľov, formálne a nekonvenčné prvky obchodného rokovania, strategická príprava na rokovanie, obchodné vyjednávanie, ukončenie obchodného rokovania a jeho analýza

odporúčaný rozsah: 2 dni

Cieľové riadenie (Management by Objectives)

metóda riadenia a hodnotenia podľa cieľov, zvládnutie techniky riadenia pracovníkov pomocou cieľov - Management by Objectives, postupy praktického zvládnutia úloh a činností z pohľadu procesného kontinuálneho manažmentu - prináša zmenu do tradičného modelu riadenia v oblasti stratégie - podporuje systémový model riadenia

odporúčaný rozsah: 3 dni