InSYS_iit.png, 3,4kB

Oblasti vzdelávania

Školiace činnosti sme zamerali do 4 oblastí:
  • práca s počítačom a využitie výpočtovej techniky v praxi
  • ekonomika a účtovníctvo
  • jazykové kurzy
  • tréningové programy v oblasti interpersonálnej komunikácie a personálnej práce

Miesto konania kurzov

  • Kurzy sú organizované v priestoroch školiaceho strediska spoločnosti InSYS v Trenčíne na ulici Kniežaťa Pribinu 24
  • Firemné kurzy môžeme realizovať v priestoroch zákazníka

Pre IT kurzy máme k dispozícií mobilnú učebňu vybavenú ôsmimi notebookmi prepojenými wifi sieťou.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim (poskytovateľom) na jednej strane a kupujúcim (záujemcom, objednávateľom) na strane druhej.

Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Ako sa prihlásiť do kurzu

  • Záujemca (objednávateľ) sa na školenie môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, e-mailom alebo osobne.
  • Po prijatí objednávky Vás budú pracovníci školiaceho strediska InSYS v čo najkratšom možnom termíne kontaktovať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom sms, pre potvrdenie termínu a upresnenie platobných podmienok.
  • Rezerváciu miesta na kurze zabezpečí zaplatenie zálohy vo výške cca 50% z ceny kurzu. Záujemca je povinný uhradiť doplatok (t.j. rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a zálohou) najneskôr v deň začiatku konania kurzu. Pre firemných zákazníkov sú pravidlá rezervácie a úhrady účastníckeho poplatku stanovené individuálne.

Storno prihlášky

Podanú prihlášku (zálohu alebo objednávku) možno stornovať. Po uzávierke kurzu (štandardne 5 pracovných dní pred termínom kurzu alebo po objednávke kurzu) účtujeme storno poplatok vo výške 50 % ceny kurzu. Ak je prihláška stornovaná deň pred zahájením kurzu, prípadne neskôr, výška storno poplatku je 100 % ceny školného.
V prípade choroby, poskytneme klientovi náhradný termín. Ak sa vyskytnú iné závažné okolnosti znemožňujúce klientovi účasť na kurze, môže byť po vzájomnej dohode klientovi poskytnutý náhradný termín za poplatok 10% z ceny školného.

Zmena termínu konania kurzu

Školiace stredisko si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu v prípade nedosiahnutia prahového počtu uchádzačov (štandardne 5) do termínu uzávierky kurzu.

Firma InSYS spol s r.o. si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín v situácií, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. náhla práceneschopnosť lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, a iné).