InSYS_iit.png, 3,4kB

angličtina | nemčina | ruština | francúzština | taliančina

Učenie cudzích jazykov

je umenie. Lektori v priebehu kurzu striedajú alternatívne a tradičné metódy výučby tak, aby účastníci kurzu zapájali rôzne oblasti mozgovej aktivity.
Ciele, obsah a metódy volíme v súlade s vekom, záujmami, momentálnymi potrebami a názormi danej skupiny.
  • tradičné aj alternatívne vyučovacie metódy
  • komunikatívny prístup zameraný na žiaka
  • informačno-komunikačné technológie vo výučbe

Oveľa dôležitejšie než hľadanie nových vyučovacích metód


je, "aby sme pozornosť čoraz viac presúvali z procesu vyučovania na proces učenia sa, na študenta, jeho prežívanie a správanie, na jeho individuálne osobitosti, opierajúc sa o známu skutočnosť, že všetko, čo na vyučovaní dosiahneme, v konečnom dôsledku závisí od toho, čo sa deje v psychike učiaceho sa jedinca."
(Lojová, G. Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov, 2005, str.5)

Trimestrálne kurzy

Školiace stredisko spoločnosti InSYS otvára trikrát do roka (október, január, apríl) trimestrálne jazykové kurzy, ktoré trvajú 10 týždňov. Kurzy majú starostlivo pripravenú osnovu výučby. Záujemci o štúdium sú na základe vstupného testu (alebo v prípade absolventov našich kurzov na základe výstupného testu) zaradení do zodpovedajúcej úrovne pokročilosti.

  • maximálny počet účastníkov je 8 - individuálny prístup
  • periodicita: 2 x týždenne dve vyuč. hodiny (jedna vyučovacia hodina = 50 minút)
  • čas výučby: štandardne 16:20 - 18:00, 18:10 - 19:50
  • celkový počet vyuč hodín: 40
  • doba trvania: 10 týždňov

Motivujúce prostredie trimestrálnych kurzov Vás vtiahne svojou príjemnou interaktívnou atmosférou. Komunikačné zručnosti si osvojíte s minimálnym zaťažením teoretickými poznatkami bez pasívneho učenia sa slovnej zásoby.

Konverzačné kurzy

Zdokonalenie konverzačných zručností v cudzom jazyku ponúkame záujemcom s úrovňou znalosti mierne pokročilí a vyššou. Tréning je zameraný na ovládnutie systému daného jazyka do tej miery, aby študenti boli schopní plynule a správne komunikovať na úrovni adekvátnej dosiahnutej jazykovej pokročilosti.

Konverzačné kurzy sú otvárané priebežne počas celého roka pre malé skupiny od 2 do 8 účastníkov alebo individuálne "face to face".

Udržiavacie jazykové kurzy

Udržiavací jazykový kurz je určený pre tých, ktorí by si radi udržali získanú jazykovú úroveň a nechcú byť zaťažovaní množstvom teoretických poznatkov o jazyku. Výučba prebieha čo najmenším použitím materského jazyka frekventantov. Dôraz je kladený na vyrovnané zastúpenie všetkých štyroch jazykových zručností - hovorený prejav, počúvanie, čítanie, písanie.

Udržiavacie jazykové kurzy sú otvárané priebežne počas celého roka pre malé skupiny od 2 do 8 účastníkov alebo individuálne "face to face".