InSYS_iit.png, 3,4kB

Cieľom účtovníctva

je podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácií podniku a o zmenách finančnej situácie.
Účtovníctvo predstavuje usporiadaný systém informácii o hospodárskej činnosti a výsledkoch podniku. Účtovníctvo je dôležitým pilierom podnikovej informatiky, slúži ako nástroj riadenia podniku.

Informácie pre podporu rozhodovania musia byť: presné, včasné, vzájomne previazané a ľahko dostupné všetkým pracovníkom, ktorí ich potrebujú.

Finančné účtovníctvo

je základom celého podnikového účtovníctva. Poskytuje ucelený súbor informácií o podnikových aktívach, jeho dlhoch, vlastnom imaní, o nákladoch, výnosoch a o hospodárskom výsledku. Forma a obsah finančného účtovníctva sú dané ministerstvom financií.

Predmetom jednoduchého účtovníctva je účtovanie o príjmoch a výdavkoch. Obyčajne si ho zvolia podnikatelia, ktorí nie sú v obchodnom registri a vyplatí sa im preukazovať skutočné výdavky, lebo paušálne nie sú pre nich výhodné. Často takto účtujú aj osoby podnikajúce na základe iného právneho predpisu, než je živnostenský zákon (advokáti, právnici, lekári, burzoví makléri atď).

V jednoduchom účtovníctve sa môžu ľahšie stať chyby ako v podvojnom, lebo zápisom v jednej účtovnej knihe nie je podmienený automaticky aj zápis v inej účtovnej knihe. Účtovné prípady sa nedajú priamo krížovo skontrolovať.

Pozn. Výraz „jednoduché účtovníctvo“ neznamená, že je ľahšie či menej zložité než „podvojné účtovníctvo.“ Jedná sa skôr o informáciu, že účtovné prípady sa nezachytávajú na dvoch účtoch ako v podvojnom účtovníctve.

Predmetom podvojného účtovníctva je účtovanie o nákladoch a výnosoch. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti alebo družstvá) účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Pre podvojné účtovníctvo sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD - má dať) a raz na pravej strane (D - dal). Účty, na ktorých sa účtujú rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažné účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Manažérske účtovníctvo

nemá presne stanovený obsah a formu, nie je právne upravené. Údaje slúžia pre interné potreby firmy. Súčasťou manažérskeho účtovníctva je nákladové účtovníctvo, plánovanie, rozpočtovanie a kalkulácie.

Výkazy a reporty manažérskeho účtovníctva sú určené pre manažment podniku, ktorý na základe nich uskutočňuje rozhodnutia.

Manažérske účtovníctvo, manažérsky informačný systém, by mal byť dokonale prepojený s celým informačným systémom riadenia podniku. Obsah manažérskeho účtovníctva tvorí kolekcia rôznorodých reportov potrebných pre efektívne riadenie.

  • Akú časť manažérskych reportov dostávate vo forme Excelových súborov bez akejkoľvek kontroly referenčnej integrity údajov?
  • Koľko zamestnancov manuálne kopíruje (alebo dokonca prepisuje) údaje z jednotlivých podsystémov do súborov Excelu?

Stredisko IT služieb spoločnosti InSYS poskytuje zákaznícke softvérové riešenia zamerané na automatizáciu rutinných činností pri spracovaní údajov, tvorbu reportingových systémov, prepojenia heterogénnych informačných systémov ... .