InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • nepožadujú sa žiadne zručnosti ani vedomosti z oblasti účtovníctva
 • úplné stredné vzdelanie (gymnázium) alebo stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola)

Profil absolventa

Absolvent kurzu získa orientáciu a všeobecné vedomosti z praktického účtovania, účtovných vzťahov v nadväznosti na platnú legislatívu. Môže pracovať vo všetkých oblastiach podnikovej informatiky, kde dochádza k styku s ekonomickými informáciami. Po krátkej praxi môže samostatne spracovávať ekonomickú agendu na úrovni jednoduchého účtovníctva.

Osnova kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • Právna úprava jednoduchého účtovníctva
  Cieľom tejto časti je zoznámenie poslucháča so súčasnou právnou úpravou jednoduchého účtovníctva podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vysvetlenie pojmov a ich obsahu z oblasti:
  • oceňovanie majetku účtovnej jednotky
  • inventúra a inventarizácia
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník
  • kontrola správnosti zápisu v peňažnom denníku
  • kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia dlhodobého majetku
  • evidencia materiálu, tovaru a výrobkov
  • kniha sociálneho fondu
  • mzdová evidencia
  • účtovná uzávierka
  • vyhotovenie účtovnej závierky
 • Daňové povinnosti firmy
  • daň z príjmov, DPH, spotrebné dane, ...
 • Odpisy
  • vymedzenie hmotného a nehmotného investičného majetku z hľadiska jeho odpisovania
 • Mzdy a odvody do fondov
 • Praktické príklady na PC
  Cieľom tejto časti kurzu je praktický výcvik účtovania na PC zameraný na najčastejšie sa vyskytujúce prípady účtovania a vedenia agiend v podmienkach jednoduchého účtovníctva:
  • nehmotný a hmotný dlhodobý majetok
  • cestovné výdavky
  • zálohy, rezervy, pôžičky a úroky
  • sociálny fond a kurzové rozdiely
  • uzávierková úprava príjmov a výdavkov a ich zaúčtovanie na PC
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • výkaz o majetku a záväzkoch
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Spôsob výučby

 • 50 % času TEÓRIA; získanie dôležitých teoretických základov a aktuálnych informácii (t.j. zásady jednoduchého účtovníctva, súvisiace právne predpisy - zákon o dani z príjmov, o DPH, cestnej dani a pod.)
 • 50 % času PRAX; vedenie účtovníctva vzorovej firmy na PC (t.j. vyhotovovanie, spracovanie a účtovanie dokladov, uzávierky, zostavenie daňových priznaní, účtovných výkazov a pod.)

Pozn.:
Poskytujeme individuálne konzultácie zamerané na konkrétne problémy vo Vašej podnikateľskej praxi.

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Jednoduché účtovníctvo: 6 stretnutí počas 2 až 3 týždňov
Používateľská náročnosť: začiatočník
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória kurzu: ekonomika a účtovníctvo