InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • nepožadujú sa žiadne zručnosti ani vedomosti z oblasti účtovníctva
 • úplné stredné vzdelanie (gymnázium) alebo stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola)

Profil absolventa

Absolvent kurzu získa orientáciu a všeobecné vedomosti z praktického účtovania, účtovných vzťahov a nadväznosti na platnú legislatívu. Môže pracovať vo všetkých oblastiach podnikovej informatiky, kde dochádza k styku s ekonomickými informáciami. Po krátkej praxi môže samostatne zastávať i prácu na učtárni firmy.

Osnova kurzu Podvojné účtovníctvo

 • Základy účtovníctva
  • základné pojmy a pravidlá
  • účtovné knihy v podvojnom účtovníctve (otvorenie, uzavretie)
  • účtová osnova, účtový rozvrh
 • Finančný majetok firmy
  • dlhodobý finančný majetok
  • krátkodobý finančný majetok
  • peniaze a účty v bankách
 • Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky
  • fakturácia (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry)
  • účtovanie daní (daň z príjmu, DPH)
  • zamestnanci, orgány SP a ZP
  • spoločníci
  • kurzové rozdiely
 • Kapitál
  • vlastné imanie
  • kapitálové fondy a fondy zo zisku
  • výsledok hospodárenia
 • Majetok firmy
  • dlhodobý nehmotný majetok (oceňovanie, odpisovanie, ...)
  • dlhodobý hmotný majetok (oceňovanie, odpisovanie, ...)
  • leasing
 • Účtovanie zásob
  • klasifikácia zásob a oceňovanie
  • spôsoby účtovania zásob
  • inventarizácia a inventarizačné rozdiely
 • Náklady, výnosy, tvorba rezerv, hospodársky výsledok
 • Časové rozlišovanie nákladov a výdavkov, príjmov a výnosov
 • Vedenie účtovníctva vzorovej firmy na PC
 • Vybrané problémy

Spôsob výučby

 • 50 % času TEÓRIA; získanie dôležitých teoretických základov a aktuálnych informácii (t.j. zásady podvojného účtovníctva a súvisiace právne predpisy)
 • 50 % času PRAX; vedenie účtovníctva vzorovej firmy na PC (t.j. vyhotovovanie, spracovanie a účtovanie dokladov, uzávierky, zostavenie daňových priznaní, účtovných výkazov a pod.)

Pozn.:
Poskytujeme individuálne konzultácie zamerané na konkrétne problémy vo Vašej podnikateľskej praxi.

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Podvojné účtovníctvo: 12 stretnutí počas 4 týždňov
Používateľská náročnosť: začiatočník
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória kurzu: ekonomika a účtovníctvo