InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • minimálne na úrovni absolventa kurzu Excel mierne pokročilý

Profil absolventa

Účastníci tohto kurzu získajú potrebný prehľad v oblasti databáz a ich využitia v každodennej praxi. Osvoja si pokročilé metódy manipulácie s údajmi s využitím toho najlepšieho z oboch programov – Excel a Access. Aktuálne sa zoznámia i s revolučným konceptom Microsoft Self-service Business Intelligence, ktorý je k dispozícií vo verzii MS Excel 2010 a vyššie.

Cieľová skupina

Pracovníci analytických, kontrolingových oddelení, vedúci pracovníci zodpovední za konzistentnosť výstupov a všetci užívatelia spracovávajúci údaje exportované z podnikových informačných systémov. Cieľovou skupinou by mohli byť všetci, ktorí potrebujú kvalifikovane rozhodnúť pri výbere programu a metódy pre spracovanie údajov.

Osnova kurzu Databázy v MS Office

 • Databázová terminológia
  • relačné databázy
  • pole, záznam, primárne a cudzie kľúče, druhy relácií
 • Získavanie dát s Microsoft Query (MS Excel)
  • výber zdroja údajov
  • použitie sprievodcu dotazom
  • nastavenie vlastností dotazu a pripojenia
  • aktualizácia dotazu
  • použitie nástroja MS Query bez sprievodcu
  • získanie údajov z databázy MS Access do tabuľky MS Excel
 • doplnok Power Query ETL proces
  • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov
  • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot)
  • kombinovanie dotazov (Merge Queries, Append Queries)
  • medzisúčty - zoskupenie údajov (Group By)
  • automatizovaná transformácia exportu s nevhodnou štruktúrou
 • Začíname s programom MS Access
  • Objekty databázy Access
  • Základy návrhu databáz
   • rozdelenie údajov do tabuliek
   • návrh tabuliek
   • údajové typy polí
   • relácie a zabezpečenie referenčnej integrity (nedostupný sen Excelistu)
  • Dotazy v MS Access
   • typy dotazov (výberové dotazy, akčné dotazy, ...)
   • vizuálny návrh dotazu
   • definícia filtračných kritérií
   • vypočítané pole v dotaze
  • Prepojenie údajov Access & Excel
   • importovanie a prepojenie údajov z Excelu
   • parametrický dotaz načítaný do Excelu
  • Access v úlohe dátového skladu
   • význam dátového skladu, dátového tržiska
   • Self-service ETL (Extract Transform Load) proces
 • doplnok Excel Power Pivot Self-Service Power BI
  • správny dátový model je základom reportingového systému
  • fyzický a logický dátový model, denormalizácia tabuliek
  • dátový sklad, dátové tržisko, schéma hviezdy a snehovej vločky, tabuľky faktov, tabuľky dimenzií
  • vytvorenie PowerPivot tabuľky a PowerPivot grafu
  • ukážka výpočtu metriky (Measure) funkciami v jazyku DAX (Data Analysis Expressions), ktorá sumarizuje celkovú hodnotu objednávok bez ohľadu na užívateľský filter predajného kanála CalcAmountAllCh:=CALCULATE(SUMX(Orders, Orders[Amount]), ALL(Orders[Channel]))
 • Porovnanie programov Excel & Access
  • riešene overenia údajov a vyhľadávacích funkcií v programoch Excel a Access
  • zdieľanie údajov v pracovnej skupine
  • sú v Exceli sumarizačné dotazy?

Doplnkové informácie

Vaše ďalšie otázky zodpovieme a vhodnú stratégiu automatizovaného použitia programov MS Access a MS Excel navrhneme formou individuálnych kozultácií alebo zákazníckych riešení.
Osnovy kurzu môžeme rozšíriť o kapitolu prepojenia údajov SQL Servera.


Dĺžka, trvanie kurzu Databázy v MS Office: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office | Databázové systémy