InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • na úrovni kurzu Excel pokročilý
 • odporúčame tiež absolvovanie kurzu Power Query, Access základ alebo Databázy v MS Office,
  aby sme v maximálnej miere obmedzili riziko programovania štandardných funkcií programu Excel alebo Access, ktoré nadšený vývojár neobjavil

Cieľ vzdelávania

Programovací jazyk Visual Basic for Application (VBA) sa používa v programoch MS Office a v aplikáciách niektorých iných firiem ako nástroj pre automatizáciu rutinných činností, alebo ako prostriedok umožňujúci rozšírenie funkčnosti jednotlivých programov.
Cieľom kurzu je naučiť sa základné štruktúry jazyka VBA, písať vlastné funkcie, procedúry a využívať nástroje editora jazyka pre ladenie programov.
Jednotlivé programy s podporou VBA sa odlišujú objektovým modelom, s ktorým bude nevyhnutné sa oboznámiť. V našom kurze budeme pracovať v programe Excel, ktorého makrá sú najčastejším cieľom záujmu budúcich vývojárov. Znalosť VBA má mimoriadne uplatnenie tiež v programe MS Access.

Cieľová skupina

Pokročilí používatelia aplikácií Office, cieľom ktorých je automatizácia procesov, rozšírenie alebo customizácia základnej funkčnosti aplikácií.

Ak je vašim primárnym cieľom použitie makra VBA pre manipuláciu s dátami, potom Power Query + Data Model ponúka priamočiaru cestu k lepším a jednoduchším riešeniam.

Osnova kurzu Excel makrá

 • Úvod do jazyka Visual Basic for Application
  • kedy je vhodné použiť VBA
  • VBA v programoch Microsoftu a iných firiem
 • Nahranie prvého makra
  • nahrávanie a pustenie nahraného makra
  • použitie sprievodcu dotazom
  • nastavenie vlastností dotazu a pripojenia
  • karta Vývojár, zobrazenie kódu v editore VBE
  • možnosti záznamníka makier
  • absolútny a relatívny režim nahrávania
  • osobný zošit makier
 • Popis pracovného prostredia editora jazyka Visual Basic (VBE)
  • okno Prieskumníka projektu, okno kódu, okno Immediate
  • vloženie modulu, uloženie zošitu s makrom
  • procedúry, funkcie, rutiny
 • Jednoduchá užívateľom definovaná funkcia (UDF)
  • ručný zápis funkcie
  • použitie funkcie v bunke listu
  • operátory jazyka VBA
 • Objekty a kolekcie
  • Hierarchia objektov, odkazy na objekty
  • Vlastnosti a metódy objektu
   • čítanie a zmena vlastnosti
   • príklad jednoduchej činnosti (metódy)
   • príklad činnosti s parametrom
   • práca s objektmi Range
 • Úvod do písania procedúr
  • Názvy objektov
  • Programovacie konvencie
  • Štruktúra procedúry
   • deklaratívna, nastavenie premenných, príkazová, ošetrenie chýb
  • Údajové typy a deklarácia premenných
  • Funkcia IntelliSense
   • zoznam vstavaných funkcií VBA
 • Testovanie a ladenie procedúr a funkcií
 • Riadenie toku programu
  • Konštrukcia IF - Then - Else
  • Konštrukcia Select Case
  • Cykly For - Next, Do - While, Do - Until
  • Prechod kolekciou For Each - Next
   • cyklus cez všetky bunky oblasti, všetky listy zošita, všetky otvorené zošity
 • Vstavané funkcie VBA
  • Matematické, reťazcové, dátumové, prevodné
  • Funkcia MsgBox
  • Funkcie pracovného listu v príkaze VBA
 • Vývojové diagramy, algoritmizácia úlohy
  • praktický príklad vývoja utility pre zoradenie listov zošita podľa abecedy
 • Pracovný hárok s ovládacími prvkami formulára

Doplnkové informácie

VBA pre pokročilých doporučujeme riešiť formou konzultácií, ktoré umožňujú zákazníkovi aktívnu účasť na riešení vrátane tréningu zručností v požadovanom rozsahu. IT konzultácie ponúkajú priame a rýchle dosiahnutie cieľa - vytvorenie otvorenej aplikácie, ktorú môže ďalej udržiavať a rozširovať i vo vlastnej réžii. Aktívny koučing v procese analýzy, vývoja a implementácie Vám ponúka možnosť vyvarovať sa začiatočníckych omylov a plynule napredovať, prípadne zvoliť si progresívne Power BI riešenia.


Dĺžka, trvanie kurzu Excel makrá: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office | Programovacie jazyky