InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

Vhodná je znalosť databázových možností MS Excel a pre praktické zoznámenie s databázovou problematikou tiež ovládanie používateľsky príjemnej desktopovej databázy MS Access (viď kurzy MS Acess základ, Databázy v MS Office).

Profil absolventa

Databáza tvorí údajovú základňu informačných systémov podnikov (ERP, CRM, APS/SCP, ale napríklad aj dochádzkový systém). Znalosť databázových technológií umožní frekventantovi kurzu navrhnúť vlastné riešenie, ale i opakovane využívať a vzájomne prepájať a analyzovať existujúce databázy.
Zdieľanie a sprístupnenie informácií v pracovných skupinách môže nadobudnúť doslova nové dimenzie, ak prekročíme prah manuálnych exportov dát do xls(x) súborov (veľmi často v nevyhovujúcom formáte pre ďalšie spracovanie).
Absolvent kurzu dokáže navrhnúť jednoduchú aplikáciu typu klient/server (pravdepodobne s využitím už existujúcej systémovej a aplikačnej infraštruktúry).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou kurzu návrhu databáz sú analytici, programátori, administrátori IT a rovnako i pokročilí používatelia MS Office. Orientácia v databázových technológiách je výhodou pre kľúčových užívateľov informačných systémov, ktorí plnia úlohy podpory ďalších užívateľov.

Osnova kurzu Microsoft SQL Server – návrh databáz

 • Prostredie SQL Servera - úvod
  • správa serverov pomocou SQL Server Management Studio
  • užívateľská databáza, skupiny objektov (Diagrams, Tables, Views, Programability)
  • otvorenie tabuľky, pohľadu
  • generovanie a použitie skriptov
  • vytvorenie databázového diagramu
 • Administrácia databázy MS SQL Server
  • vytvorenie databázy
  • zálohovanie používateľských databáz
  • obnova databáz
 • Relačné databázy
  • princíp návrhu relačnej databázy
  • konceptuálny, logický a fyzický model databázy
  • databázové diagramy (ER - Entity Relationship Diagrams)
  • Entity, Atribúty, Relácie
  • Tabuľka, Pole, Záznam, Primárny kľúč, Cudzí kľúč, Index
  • údajové typy polí
  • pravidlá normalizácie ER modelu
  • návrh cvičnej databázy vizuálnymi nástrojmi Management Studia
 • Analýza dát a spracovanie dát
  • vytváranie dotazov a pohľadov v prostredí Management Studia
  • základy jazyka SQL (Structured Query Language)
  • možnosti prepojenia dát SQL servera
   • prepojenie tabuliek a pohľadov SQL Servera s tabuľkou Excel
   • prepojenie SQL Servera s databázou MS Access
   • Access reporting, možnosti analýzy dát, tvorba zostáv
 • Architektúra databázovej aplikácie
  • referenčná integrita dát
  • od monolitickej k trojvrstvovej architektúre
  • tradičný prístup - aplikačné pravidlá v aplikačnej vrstve
  • zabezpečenie konzistencie dát pomocou obmedzení, relácií, východiskových hodnôt a indexov
 • MS ACCESS project (ADP)
  • Access ako natívny klient SQL Servera
  • parametrický dotaz projektu Access s využitím uloženej procedúry

Doplnkové informácie

Vaše ďalšie otázky zodpovieme a vhodnú stratégiu návrhu, prepojenia, analýzy údajov navrhneme formou individuálnych konzultácií alebo zákazníckych riešení.


Dĺžka, trvanie kurzu: 3 až 5 dní
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: Databázové systémy