InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika zložiek (priečinkov, adresárov) - práca s Prieskumníkom
 • zvládnutá problematika súborov - ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie (práca s košom)
 • prepínanie medzi programami
 • výhoda - zvládnutá problematika spracovania textov vo Worde
 • výhoda - zvládnutá problematika spracovania tabuliek v Exceli

Profil absolventa

 • člen tímu
  • časové výkazy pod kontrolou
 • projektový manažér
  • prehľadná analýza zdrojov a rozpočtov
  • jednoduché zisťovanie pokroku
 • vedúci pracovník
  • prehľadné zobrazenie stavu projektov a zdrojov

Osnova kurzu MS Project

 • úvod do problematiky plánovania - vybrané pojmy z teórie plánovania, stratégia plánovania
 • ovládanie programu, popis okna
 • tvorba projektu – plán projektu
  • úloha
  • fáza
  • míľnik
 • hierarchická štruktúra projektu – hierarchia úloh v projekte
  • zadanie úloh (odstránenie, kopírovanie, presúvanie úloh)
  • zadanie opakovaných úloh
  • pridanie míľnikov
  • predpokladaná doba trvania úlohy
  • súhrnné úlohy
  • osnova zoznamu úloh
  • štruktúra rozpisu práce (WBS) – hierarchia úloh v projekte
  • predchodca – úloha, ktorú je pred zahájením inej úlohy nutné dokončiť
  • následník – úloha, ktorá je závislá na zahájení alebo dokončení predchádzajúcej úlohy
 • hľadanie kritickej cesty
 • riadenie projektu
 • zobrazenie úloh
  • Ganttov diagram
  • sieťový diagram
  • kalendár
  • sledovací Ganttov diagram
  • zoznam úloh
 • vkladanie a alokácia zdrojov, zdieľanie zdrojov
 • zobrazenie zdrojov
  • diagram zdrojov
  • zoznam zdrojov
  • používanie zdrojov
 • sledovanie projektu
 • aktualizácia projektu
 • štatistika projektu
 • príprava tlačových zostáv

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Project: 2 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office